Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a zákazníky provozovatele

Josef Kohout
Krátká 408
394 70 Kamenice nad Lipou
IČO 47225432
DIČ CZ6602111846

dále jen „provozovatel“.

a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou objednání ubytování – pobytu u provozovatele.

je tento subjekt povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:
1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,
4. email či telefonní kontakt.
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, jakož i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení.

Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby nebo od dodávky posledního obchodního sdělení.

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:
• Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů
• Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
• Účetní a daňové kanceláři,
• Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
• Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti, a to za účelem,
• vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
• dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,
• vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.
Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s provozovatelem a smluvní vztah o objednání nevznikne. Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných provozovatelem.
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje:
1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,
4. email či telefonní kontakt,
a to za účelem
• vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
• dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,
• marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním newsletterů, novinek apod.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,
• Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
• Účetní a daňové kanceláři,
• Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
• Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky.